SZANOWNI MIESZKAŃCY!

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj – Zaborze” z siedzibą w Krakowie pragnie poinformować Państwa o konieczności przestrzegania podstawowych norm i zasad wentylowania mieszkań w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Zgodnie z §141 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.75, poz. 690 z pzm) zabrania się stosowania:

· zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,

· grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych (w jednym przypadku dopuszcza
  się stosowanie zbiorczych przewodów - jeśli są przystosowane do pracy z urządzeniami z zamkniętą
  komorą spalania i wyposażone w zabezpieczenia przed zanikaniem ciągu kominowego),

· indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty
  do przewodów spalinowych.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury określono, iż minimalny strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy wynosi
20 m³/h na osobę.

Według Polskiej Normy PN-83/B-03430 Az3 2000 ilość powietrza, jaką musimy usunąć
(a więc i dostarczyć) z mieszkania dla poszczególnych pomieszczeń wynosi odpowiednio:

· 70 m³/h - kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową;

· 30 m³/h - kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę elektryczną:

· 50 m³/h w mieszkaniu do 3 osób;

· 50 m³/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób, kuchnia bez okna lub wnęka kuchenna, wyposażona
   w kuchnię elektryczną;

· 50 m³/h łazienka (z WC lub bez);

· 30 m³/h oddzielne WC;

· 15 m³/h pomocnicze pomieszczenia bez okien (garderoba, schowek).

Całkowita ilość powietrza do usunięcia z danego mieszkania to suma wartości zależna od rodzaju występujących pomieszczeń.

Obecnie ze względu na w pełni szczelną stolarkę niezbędne jest stosowanie w każdym oknie dodatkowych elementów lub funkcji, które umożliwią dopływ powietrza (np. nawiewniki).

Rozszczelnienie skrzydła okiennego,

tzw. mikrowentylacja czy inaczej „mikrouchył”. Jest to jedna z funkcji okucia okiennego, która pozwala uzyskać w oknie szczelinę. Działanie jest podobne do uchylania, wymaga ciągłej aktywności użytkownika, który reguluje ilość oraz częstotliwość doprowadzania powietrza.
Jest to szczególnie utrudnione podczas nieobecności mieszkańców. Poza tym, rozszczelnione okno nie jest w stanie doprowadzić do pomieszczenia wymaganej ilości powietrza, dlatego konieczne jest dodatkowe uchylanie i otwieranie okien.

Usunięcie fragmentu uszczelki okiennej.

Przez powstały otwór powietrze zewnętrzne przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Nie ma możliwości regulowania ilości nawiewanego powietrza, która np. w przypadku silnego podmuchu wiatru, zwiększa się kilkukrotnie. Uzyskany w ten sposób przepływ najczęściej jest niewystarczający do zapewnienia skutecznej wymiany powietrza.

Montaż nawiewników okiennych.

Nawiewniki to proste urządzenia wprowadzające powietrze do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych lub kuchni, umieszczane w górnej części okna, kasety rolet nad oknem lub obok okna
w ścianie - zgodnie z Polską Normą o wentylacji (PN-83/B-03430 zmiana Az3). Zadaniem nawiewnika jest wprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczenia. W przeciwieństwie do przedstawionych powyżej sposobów nawiewniki pozwalają doprowadzać powietrze w sposób ciągły, uzależniony od aktualnych warunków oraz w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Dostępne na rynku produkty różnią się sposobem działania, ilością dostarczanego powietrza oraz tłumieniem hałasu zewnętrznego. Ze względu na sposób działania można wyróżnić:

Nawiewniki sterowane ręcznie – użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując
o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmienia położenie przepustnicy nawiewnika. Jest to najprostsze rozwiązanie, które nie reaguje na zmiany warunków,

Nawiewniki ciśnieniowe – samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum,

Nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp.

Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty i minimalny strumień powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nie wymagają ingerencji użytkownika.

Nawiewniki ścienne, montowane są na wysokości min. 2 metrów od poziomu podłogi.

Widoczne skutki złej wentylacji

· grzyby i pleśnie na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem,
   w narożach pokoi, za meblami,

· zaparowane szyby w oknach,

· skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotach,

· nawiew zimnego powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience,

· pęcznienie drewnianych mebli i podłóg.

Niewidoczne skutki złej wentylacji to:

· złe samopoczucie mieszkańców – bóle i zawroty głowy, zmęczenie , podrażnienia
  błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, podrażnienia skóry, uczulenia, alergie,

· niszczenie konstrukcji budynku – wnikanie wilgoci do ścian i stopniowa ich destrukcja.

Niesprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach z gazowymi urządzeniami grzewczymi może doprowadzić do wydzielania się tlenku węgla. Zatrucie tlenkiem węgla może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, może być również śmiertelne.