Ochrona Danych Osobowych RODOPoniżej podajemy Państwu istotne informacje dotyczące ochrony danych osobowych
wraz z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1. Link do Rozporządzenia


2. Link do Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku

3. Regulamin Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania Systemem
    Informatycznym oraz Polityka Bezpieczeństwa
    


4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, oraz realizując obowiązek informacyjny wynikający z obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO), poniżej przedstawiamy informacje
w zakresie przetwarzania Państwa danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ruczaj - Zaborze”.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!

 

 

Administratorem Państwa Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ruczaj - Zaborze”
z siedzibą w Krakowie (30 - 348) przy ul. Stefana Grota Roweckiego 11.

 

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przede wszystkim przepisy ustawy
z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku
– o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Kategorie zbieranych danych osobowych

 

W związku z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością informujemy, że przetwarzaniu podlegają (lub mogą podlegać) Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

Dane osobowe członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się
w zasobach Spółdzielni:

 

 

Dane zarejestrowanych członków Spółdzielni są przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych
oraz realizacją obowiązków Spółdzielni wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy Ustawy z dnia 16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze
oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Dane właścicieli lokali są przetwarzane w związku z obsługą nieruchomości. Dane mieszkańców
przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Dane te będą przetwarzane przez okres uczestnictwa Państwa w Spółdzielni , posiadania tytułu
prawnego 
do nieruchomości znajdującej się w zasobach Spółdzielni i/lub podlegania jej zarządzaniu/administrowaniu.

 

 

Dane osobowe dłużników Spółdzielni:

 

Dane osób zalegających z opłatami wobec Spółdzielni są przetwarzane w celu windykacji należności.
Dane te są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora danych
oraz w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Dane te podlegają przetwarzaniu do czasu skutecznej egzekucji należności lub do momentu przedawnienia roszczeń.


Dane osobowe najemców i dzierżawców

Dane osób wynajmujących lokale i dzierżawców terenów, które znajdują się w zasobach spółdzielni są przetwarzane dla celów realizacji umowy najmu i dzierżawy.

 

Dane te będą przechowywane przez okres 6-ciu miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.
W przypadku powstania zaległości czynszowych z tytułu umowy najmu
- do czasu skutecznej egzekucji lub do momentu przedawnienia roszczenia jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od wygaśnięcia umowy.

 

 

Dane użytkowników miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni (osób posiadających identyfikatory parkingowe

Identyfikatory parkingowe są wydawane na pisemny wniosek mieszkańca. Dane podane we wniosku są przetwarzane za zgodą wnioskodawcy celem wydania identyfikatora. Wszelkie informacje związane z realizacją tego zadania będą przetwarzane przez okres posiadania identyfikatora.

 

 

Dane osób użytkujących szlabany oraz bramę przesuwną przy ul. Lipińskiego oraz Suchej
w Krakowie

 

Użytkownicy szlabanów i bramy przesuwnej korzystają z nich przy pomocy urządzeń - pilotów
lub przy użyciu wskazanych numerów telefonów na podstawie pisemnego wniosku.
Dane podane we wniosku są przetwarzane za zgodą wnioskodawcy celem zakupu pilota i/lub otwarcia zapór drogowych przy pomocy wskazanego numeru telefonu. Wszelkie informacje związane z realizacją tego zadania będą przetwarzane przez okres użytkowania szlabanu i bramy przesuwnej.

 

 

Dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu przetargowym

 

Dane osób uczestniczących w przetargach są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, wyłonienia wykonawców robót remontowych, usług oraz dostawców materiałów oraz prawidłowej realizacji zawartych umów. Informacje dotyczące osób/podmiotów,
z którymi Spółdzielnia na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisze umowę są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy oraz wygaśnięcia wszelkich uprawnień z niej wynikających (w tym gwarancji), a w przypadku powstania roszczeń związanych z realizacją umowy - do czasu ich przedawnienia.

 

Dane zawarte w ofertach w postępowaniu przetargowym są przechowywane przez okres trwania postępowania przetargowego.

 

Dane pracowników Spółdzielni oraz kandydatów do pracy

 

Dane pracowników Spółdzielni są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych
z obowiązkami nałożonymi na Spółdzielnię jako pracodawcę. 
Podstawę do przetwarzania przez Spółdzielnię danych pracowników stanowią przepisy prawa
w tym w szczególności ustawa Kodeks pracy. Dane te są przetwarzane przez okres wymagany prawem.

 

 

Dane dotyczące kandydatów do pracy są przekazywane na podstawie zgody takiej osoby
i są przetwarzane dla celów rekrutacji oraz przez czas jej prowadzenia.

 

 

 

 Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a w Polsce przekazywane będą zapewniającym należytą ochronę przetwarzania następującym kategoriom odbiorców:
kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne
lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 

 

 

 Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo:

 

dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez
  Spółdzielnię danych oraz uzyskania kopii tych danych,

• modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne
  przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

• całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły
  inne przeciwwskazania prawne,

• wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania
   zgody);

• przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku
  z udzieloną zgodą lub zawartą umową;

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


4. Klauzula Monitoring Wizyjny


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj – Zaborze”

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnegojest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ruczaj - Zaborze” z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 11, 30 - 348 Kraków;

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celuobserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń na klatkach schodowych w budynkach i przed nimi w windach oraz w obrębie szlabanów i bramy przejazdowej, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. erozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art.221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczymjest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 


 


5. Telefoniczne i mailowe przekazywanie informacji o lokalu


Szanowni Państwo!

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:

uzyskiwanie informacji telefonicznej lub mailowej dotyczącej lokali pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj - Zaborze” jest możliwe tylko i wyłącznie dla osób posiadających prawo do takiego lokalu, które wyraziły pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej i/lub telefonicznej.

Wobec powyższego osoby, zamierzające korzystać z ww. form komunikacji zapraszamy do Spółdzielni celem złożenia stosownych oświadczeń oraz uzyskania indywidualnych haseł pozwalających na weryfikację tożsamości rozmówcy i/lub otwarcia zaszyfrowanego dokumentu zawierającego informację przesłanego drogą mailową. Informacja stanowiąca przedmiot zapytania zostanie podana po dokonaniu pozytywnej weryfikacji osoby występującej z zapytaniem.

W przypadku braku oświadczenia Spółdzielnia nie będzie udzielała odpowiedzi na zapytania telefoniczne oraz mailowe.

druk oświadczenia do pobrania